Obchodné podmienky

Prechod vlastníckeho práva


Tovar zostáva až do úplného zaplatenia ceny vo vlastníctve spoločnosti Toxi s.r.o, Štefánikova 575/43, 029 01 Námestovo, IČO: 47 122 498, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 58869/L, DIČ: 2023747792, tel. č. 0949511127, email: cncorava@gmail.com (ďalej len predávajúci).


Dodacie a platobné podmienky poštovné, balné a dodacia lehota


Dodacia lehota sa počíta na pracovné dni a je uvedená pri každom tovare osobitne. Počiatok dodacej lehoty sa počíta podľa typu platby nasledovne:
- pri platbe na dobierku okamžite po uskutočnení objednávky,
- pri platbe vopred prevodom na účet predávajúceho po zobrazení platby na účte predávajúceho.

Poštovné je účtované podľa typu prevzatia tovaru takto:
- osobný odber - zadarmo,
- ostatné spôsoby podľa zadaných kritérií v objednávke v zmysle platného cenníka Slovenskej pošty, resp. kuriérskej spoločnosti.

Ku každej zásielke bude zákazníkovi doručený daňový doklad (faktúra).

Zákazník si pri objednávaní tovaru určuje spôsob doručenia tovaru v prípade, že predávajúci nemá všetky produkty dostupné skladom:
- chcem počkať na celý tovar, pošlite mi ho naraz: tovar ostáva na sklade u predávajúceho, kým nenaskladní tovar chýbajúci do objednávky. Zákazník je priebežne informovaný o stave objednávky,
- dostupný tovar poslať teraz, nedostupný neskôr: tovar skladom predávajúci odosiela zákazníkovi podľa aktuálnych skladových zásob a tovar, ktorý je v čase expedície objednávky nedostupný, posiela po naskladnení chýbajúceho tovaru, zákazník hradí poštovné aj pri druhotnom odosielaní tovaru podľa platného cenníka.


Spôsoby platby


Platba prevodom vopred na účet predávajúceho - podľa výberu zákazníka. Tento spôsob platby predávajúci vyžaduje vždy, ak ide o tovar, ktorý je vyrobený na zákazku alebo na objednávku (tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek zákazníka).

V hotovosti - pri osobnom odbere.

Slovenská pošta - dobierka: doručenie Slovenskou poštou, platba na dobierku.

Kuriérska služba - dobierka: doručenie kuriérskou spoločnosťou, platba na dobierku.


Ochrana dát


Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, zákazník má právo k ich prístupu a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci sa zaväzuje k ochrane uvedených osobných údajov poskytnutých zákazníkom. Uvedené údaje budú slúžiť len pre potrebu predajcu a bude s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Aby mohla byť objednávka vyexpedovaná a doručená priamo zákazníkovi, prípadne, aby mohol predávajúci so zákazníkom komunikovať, je nutné, aby boli pri registrácii pravdivo vyplnené kontaktné údaje (meno, adresa, telefón, e-mail). Pokiaľ je zákazníkom firma a požaduje na zakúpený tovar vystaviť faktúru pre danú firmu, je nutné poznať doplňujúce údaje o firme (názov firmy, IČO, DIČ, číslo účtu ). Poskytnutím osobných údajov prostredníctvom e - shopu, vyjadruje zákazník pochopenie a jednoznačný súhlas so zhromažďovaním, používaním a prenosom poskytnutých osobných údajov.

Poskytnuté dáta budú kedykoľvek na žiadosť zákazníka opravené alebo vyradené z databázy.


Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu


Zákazník, ktorý má v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa postavenie spotrebiteľa, má právo vrátiť tovar do 14 dní bez udania dôvodu. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník. Uplatnenie tohto práva nie je možné pri tovare vyhotovenom na objednávku, resp. na zákazku (tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek zákazníka).


Záručná lehota a reklamácie


Predávajúci poskytuje na tovar 24 - mesačnú záručnú lehotu. Záruka je obmedzená výhradne na náhradu samotného tovaru, všetky ďalšie náhrady sú z reklamačného riadenia vylúčené.

Zahájenie reklamačného konania nemá vplyv na povinnosť zákazníka uhradiť v riadnom termíne vystavené faktúry. Nie je možné, aby zákazník pozastavil úhrady faktúr z dôvodu reklamačného konania.

Zákazník zašle reklamovaný tovar na adresu predávajúceho. K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť písomnú reklamáciu vrátane popisu závady, návrhu na vybavenie reklamácie a kópiu dokladov o nákupe (faktúru), prípadne zápis o škode, ak k poškodeniu došlo vplyvom prepravy zásielky.

V prípade poškodenia tovaru dopravou - pokiaľ zákazník písomne nereklamoval poškodenie balíka u dopravcu, je potrebné oznámiť reklamáciu najneskoršie do 1 pracovného dňa od dodania zásielky. Oneskorené reklamácie nebudú uznané.

Orgánom dozoru pre vybavovanie reklamácií je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 1325/32, 821 05 Bratislava - Ružinov, www.soi.sk).

Zásielky zasiela predávajúci výlučne poistené.


Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov


Pokiaľ zákazník - spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov (SOI, Prievozská 1325/32, 821 05 Bratislava - Ružinov, www.soi.sk) vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Neprebratie tovaru zákazníkom


Všetky prijaté objednávky sú záväzné a odoslaním objednávky zákazník súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Odoslaním objednávky sa zákazník zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Pri neprevzatí tovaru je predávajúci nútený vymáhať si poštovné náklady. Na prebratie zásielky má zákazník 18 dní, potom ju prepravca posiela späť. Pokiaľ zákazník zásielku nepreberie, bude musieť zaplatiť pokutu v hodnote poštovného, ak túto pokutu nezaplatí najneskôr do 14 dní od posledného tretieho upozornenia na zaplatenie pokút na účet predávajúceho, bude voči nemu následne súdne a exekučne vymáhaná škoda, ktorú spôsobil (pokuta, súdne a exekučné poplatky). V prípade zrušenia neprebranej objednávky je zákazník povinný uhradiť pokutu vo výške zaplateného poštovného a balného! V prípade, že si zákazník neprevezme zásielku a nenahradí spôsobenú škodu, súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov v zozname dlžníkov - v rozsahu meno, priezvisko, ulica, mesto, emailová adresa.


.